ASMR UnicornAn animal meme dedicated to the unique brain phenomenon known colloquially as ASMR - Autonomous Sensory Meridian Response.